تایید شده

پیش فروش گجت فایندیما

فایندیما وسیله ای کوچک است که کاری بزرگ انجام میدهد، فایندیما از گمشدن وسایل شما جلوگیری میکند و در صورت گمشدن به پیدا شدن آن کمک میکند.