تایید شده
سید مسعود حسینی قلعه نوی

سید مسعود حسینی قلعه نوی

از 2019-09-25 18:41:28 عضو سایت می باشد
در زمینه تجارت الکترونیک فعالیت میکنم و برای اشتغال مددجویان کمیته امداد در فضای دیجیتال با موسسات خیریه همکاری میکنم.