تایید شده
علی پور محمد مهدی دوست

علی پور محمد مهدی دوست

از 2019-08-09 21:42:47 عضو سایت می باشد
اگر کار خیر ریاکاری است، بگذارید من هم ریاکار باشم!

هدیه لبخند با لوازم التحریر

«کودکان را با روحیه خراب بدرقه نکنیم» کودکان دغدغه پول را نمی فهمند اما نداشتن دفتر و مداد و پاره بودن کفش را می فهمند. طرح هدیه لبخند با خرید لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند.

حمایت از کودک 21 ماهه

گاهی خدا میخواهد با دست تو،دست دیگر بندگانش را بگیرد.وقتی دستی به یاری میگیری بدان که دست دیگرت در دست خداست.کودک 21ماهه که نیاز به عمل داره بیماريش تشکیل نشدن ساختار مغزی که قرينه نبودن مغز سمت راست و چپ که باعث میشه در طول روز به تعداد دفعات زیادی تشنج کنه.