تایید شده
مؤسسه فرهنگی اجتماعی شهید قدمی

مؤسسه فرهنگی اجتماعی شهید قدمی

از 2018-01-18 14:06:56 عضو سایت می باشد

شهید معلم، علیرضا قدمی از شهدای شاخص وزارت آموزش و پرورش است. ایشان نه تنها در طول زندگی خود بلکه با شهادت خودشون نیز برای دنیای اطرافشان معلمی کردند. خانه ایشان با بودجه شخصی ( خانواده و هم محلی ها )پس از 29 سال از شهادتشان تبدیل به “ خانه و موزه شهید ” شده است که به عنوان خاص ترین خانه شهید تهران معرفی گشته است. علت خاص ترین از آن جهت است که در این خانه آموزش ها بر پایه ی کارآفرینی انجام می شود و افراد پس از آموزش، در تیم ها جای گرفته و فعالیت اقتصادی خود را آغاز می نمایند.

  • مدیر عامل: حسین قدمی
  • شماره ثبت: 554400
  • نوع سازمان: سازمان عمومی
  • زمینه فعالیت: آموزش و پژوهش

بازسازی خانه شهید قدمی

خانه قدیمی شهید قدمی با بودجه شخصی ( خانواده و هم محلی ها )پس از 29 سال از شهادتشان تبدیل به “ موزه شهید ” شده است که به عنوان خاص ترین خانه شهید تهران به علت کارآفرینی معرفی گردیده است. حال با رسیدن فصل سرما نیاز است سقف این خانه و برخی قسمت های داخلی آن تعمیر شود.