تایید نشده
samané Mahmoudi

samané Mahmoudi

از 2017-11-28 22:05:02 عضو سایت می باشد
من ثمانه محمودی‌ام. الکترونیک خوندم و داشتم تقریبا در رشته خودم کار میکردم. از سه ساله پیش شروع کردم به سفر و الان ترجیح میدم حین‌ه سفر کار کنم.