تایید نشده
رضا  شیرین نژاد

رضا شیرین نژاد

از 2016-02-08 12:38:54 عضو سایت می باشد
دانی که چرا خدا تو را داد دو دست من معتقدم که اندر ان سری هست یک دست برای انکه خویشتن داری با دست دگر ز دیگران گیری دست!