تایید نشده
رادیو طرقه RadioTorqe

رادیو طرقه RadioTorqe

از 2018-12-26 13:03:54 عضو سایت می باشد
ما برايتـان داستـان می خوانیم و از کتاب ها حرف می زنیم. طُرقه چکاوک خراسانی است و یکی از مقام‌های موسیقی آن سرزمین آدرس تلگرام : http://t.me/radiotorqe