تایید شده
گروه برنامه ریزی و توسعه روستای زامله

گروه برنامه ریزی و توسعه روستای زامله

از 2017-04-23 14:33:41 عضو سایت می باشد

گروه برنامه ریزی و توسعه روستا يک نهاد مسؤول و آگاه است که مي‌داند همیاری و کمک به يکديگر راه‌حل بسياري از مشکلات فردي، از جمله رفع نیازهای مالی و استفاده از تسهیلات موجود در جامعه و کمک به اشتغال يا توسعه کسب و کار با توجه به مدیریت پایدار منابع آب و خاک است. گروه برنامه ریزی و توسعه روستایی نمونه¬ايی از همکاري بين مردمي است که نزديک به هم،‌ همدل، همدرد،‌ همصدا و يار يکديگرند. نام نهاد ما گروه برنامه و توسعه روستای زامله است. اهداف: گروه در اصل دارای اهداف و منافع مشترک برای مدیریت پایدار منابع آب و خاک بوده و در کنار آن دارای اهداف اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی است. که اهداف زیر را دنبال می کند: 1. ارتقای سطح آگاهی و مهارت اعضاء در جهت همکاری و همیاری و آشنايي آنها با نيازهاي يکديگر؛ 2. ارتقاء توان های معیشتی و دانش مردم محلی به ویژه گروه های آسیب پذیر و محروم روستا؛ 3. تشکیل صندوق به عنوان ابزاری برای تجمیع منابع مالی و کمک به اهداف اقتصادی – اجتماعی اعضاء گروه که اهداف زیر را پیگیری و برنامه ریزی می¬کند:  افتتاح حساب پس انداز مشترک؛  دریافت اولویتهای کسب و کار از اعضاء گروه¬های خرد متناسب با مدیریت پایدار منابع آب و خاک؛  پرداخت وام به اعضاء "گروه های خرد"؛  همکاری و همیاری با اعضاء جهت دسترسی آسان¬تر به خدمات مالی، تسهیلات بانکی، گسترش ارتباط با سازمانهای دولتی، غیردولتی، خیرین و بخش خصوصی جهت جلب مشارکت در سرمایه گذاری و اجرا پروژه؛  جمع آوری و پیگیری امور مربوط به ایده های معیشتی و کسب درآمد برای اعضاء. موضوع فعالیت:  تشکیل گروه های خرد؛  جلب سرمایه های نقدی از طریق پس انداز اعضاء، تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض، مشارکت بخش خصوصی و منافع حاصل از اجرای فعالیتهای اقتصادی؛  اجرای طرحهای کسب و کار از طریق پرداخت وامهای خرد به افراد یا گروه های عضو صندوق جهت اجرای فعالیتهای آموزشی و ترویجی به منظور ارتقاء دانش و مهارت مردم محلی؛  برنامه ریزی جلب سرمایه های غیرنقدی مانند مهارتهای فنی مردم محلی و سازمانهای دولتی و تخصصی؛  جلب سرمایه های غیرمحلی مانند بانکها، موسسات مالی، خیرین، سازمانهای دولتی، صندوق را در جهت دست یابی به اهداف برنامه ریزی و توسعه روستا یاری می نماید.

  • مدیر عامل: احد اسدی
  • شماره ثبت: پروژه بین‌المللی منارید
  • نوع سازمان: زیرمجموعه درون سازمانی
  • زمینه فعالیت: محیط زیست و منابع طبیعی
  • 09101821773
  • کرمانشاه بخش بیلوار روستای زامله