تایید شده
شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر

شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر

از 2017-06-12 11:03:29 عضو سایت می باشد

شتابدهنده نوآوری پیشگامان، حمایت از استارتاپ ها، نوآوری و کارآفرینی، با مجوز معاونت علمی ریاست جمهوری و زیر نظر هلدینگ بزرگ پیشگامان

  • مدیر عامل: امیراحمد سمیعی
  • شماره ثبت: 16865
  • نوع سازمان: شرکت خصوصی
  • زمینه فعالیت: آموزش و پژوهش
  • 03538301761
  • 03538301762
  • یزد، دانشگاه یزد، پشت مرکز فناوری، شتابدهنده پیشگامان