تایید شده

سلسله نشست‌های گۆزەل يٛاشام

در نشست‌های تخصصی «گۆزەل يٛاشام» مشاوران، روانشناسان و زوج‌ها با هدف دادوستد دانش و تجربیات هر دو هفته یک‌بار دورهم جمع خواهند شد تا به‌دوراز هر القابی یاد بگیرند و یاد بدهند.