تایید شده
موسسه خیریه ایزددوستان

موسسه خیریه ایزددوستان

از 2016-12-18 00:50:38 عضو سایت می باشد

ماموریت اجتماعی : 1-حمایت ویژه از کودکان دانش آموز نیازمند 2-حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار 3-فراهم نمودن زمینه آموزشی،شغلیو حضور اجتماعی برای اقشار کم درآمد تا رسیدن به شکوفایی و توانمندی پایدار

  • مدیر عامل: گلناز گیلکی نظامی
  • شماره ثبت: 477
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: سایر
  • 01333310780
  • 01333321274
  • [email protected]
  • رشت خیابان مطهری جنب نان فانتزی وارش طبقه سوم موسسه خیریه ایزددوستان