تایید شده
مرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 تهران(دوره اول)

مرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 تهران(دوره اول)

از 2017-02-12 12:55:55 عضو سایت می باشد

اهداف: - پرسش گري و پژوهش محوري: 1.شناسايي و هدايت استعدادهاي گوناگون دانش­ آموز. 2.افزايش قابليت و قدرت انتخاب 3. پررنگ كردن عنصر «اشتياق و رغبت» در فضاي علمي دانش آموز 4. تقويت توانايي و روحيۀ پرسشگري، پژوهش محوري و فرضيه سازي 5. تقويت توانايي بهره­گيري مناسب از خرد در كليه امور و شئون زندگي اعم از تحصيل 6. تمرين مساله محوري در امور علمي و غير علمي دانش آموز - ارزشيابي رشد محور: 1.ارزيابي جامع از ابعاد يادگيري 2. حركت به سمت تقويت روحيۀ خود ارزيابي و توانمندي­هاي مربوطه 3.مقايسه دانش آموز با خودش و نه با بقيه 4. بالا بردن انگيزش دروني براي رشد و يادگيري 5.بازخوردي گويا و راهگشا از سطوح يادگيري دانش آموز 6. خروج از امتحان محوري به عنوان مبناي نظام ارزشيابي سنتي - فضاي دلچسب آموزشي: 1.دو سويه بودن مفهوم تربيت 2. تاييد و احترام به آزادي چارچوب مدار 3. نگاه جامع به نيازهاي دانش­آموز در طراحي و اجراي برنامه ­ها 4. حفظ و ارتقاي سطح علمي-آموزشي دانش آموز 5. احترام به قدرت خلاقيت دانش­آموز در جهت بالا بردن اين قوه 6. ايجاد و تقويت ذهن باز و تفكّر انتقادي دانش ­آموز 7. حفظ فراغت براي تحريك اشتياق علمي دانش آموز در پي تكاليف محدود در منزل

  • مدیر عامل: محمدرضا دهرویه
  • شماره ثبت: -
  • نوع سازمان: سازمان عمومی
  • زمینه فعالیت: آموزش و پژوهش