تایید شده

اپلیکیشن رفع مشکلات مردم با خرد جمعی

بسیاری از مردم به خاطر مسائل خانوادگی، اجتماعی، شخصیتی و مالی نمی توانند مشکلات خود را بیان کرده و از خدمات مشاوران یا مشورت سایرین استفاده کنند. به همین دلیل در این اپلیکیشن تمام افراد می توانند مشکلات خود را بیان کرده تا از راهکارهای کاربران و متخصصان بهره مند شوند