ویشلند

ویشلند

ایجاد وب سایت حمایتی جهت قشر نیازمند جامعه که خیرین در سایت با خرید تعدادی فرض مثال آجر نمادین از مجموع آجرهای مورد نیاز جهت خرید خانه و یا خرید تعدادی از اجزای آرزوی یک خانواده در سایت ، سعی در تحقق این آرزوها دارند. مثال آرزوی یک کودک داشتن خانه است: 100000 آجر نیاز

هنوز هیچی

از 100,000,000 تومان

30 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

ویشلند

ایجاد وب سایت حمایتی جهت قشر نیازمند جامعه که خیرین با خرید تعدادی فرض مثال آجر نمادین از مجموع آجرهای مورد نیاز جهت خرید خانه و یا خرید تعدادی از اجزای آرزوی یک خانواده، به صورت نمادین و مجازی سعی در تحقق این آرزوها دارند.