تایید شده
بهداد مرسلپور

بهداد مرسلپور

از 2017-02-05 16:09:55 عضو سایت می باشد
من متولد 1372 اون هم از نوع مردادیش هستم قبل از هر چیزی همسرم را دوست دارم گرافیک دیزاین رو برای امرار معاش انجام میدهم اما سخت در حال فراگیری UX هستم در کرمان میتوانم بگویم تنها کسی هستم که اندکی UX میداند شدیدا خندان و پر انرژی هم بودن در خون من نهفته شده از کودکی نویسندگی را دوست داشتم اما خوب اقتضای زمان مرا به گرافیک دیزاین و UX کشاند. این دو را هم اکنون خیلی دوست دارم درگرافیک دیزاین سعی می کنم مینیمالیسم باشم و بر روی آن اصرار می کنم