تایید شده
دبیرستان بهارستان ۲ دوره اول

دبیرستان بهارستان ۲ دوره اول

از 2017-02-28 20:47:08 عضو سایت می باشد

دبیرستان دخترانه بهارستان دوره اول واقع در زنجان از دبیرستان های دولتی با امکانات بسیار پایینی می باشد و سرانه مدرسه ناچیزتر از آن است که در طول سال بتوان حتی احتیاجات ضروری اعم از گچ و کاغذ مدرسه را تامین کرد. خانواده های دانش آموزان نیز اکثرا وضع مالی مناسب برای مشارکت مردمی ندارند. از این رو چشم به راه یاری خیرین دلسوز برای دانش آموزان این مدرسه هستیم.

  • مدیر عامل: ناهید پناهی
  • شماره ثبت: 14002481011
  • نوع سازمان: سازمان عمومی
  • زمینه فعالیت: آموزش و پژوهش