تایید شده
مجمع حق بر شهر با همستان

مجمع حق بر شهر با همستان

از 2018-07-17 09:37:27 عضو سایت می باشد

باهمستان سازمانی است مردم نهاد که در راستای حمایت از حق برابر همه نسبت به شهر، توانمندسازی همه ساکنان شهر و به خصوص گروه‌های آسیب‌ پذیر، و پیگیری منافع به حاشیه رانده شده در فرایندهای توسعه شهری فعالیت می‌کند.

  • مدیر عامل: علی طیبی
  • شماره ثبت: 36815
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: سایر