تایید شده
گوهر  یوسف زاده

گوهر یوسف زاده

از 2018-06-13 21:01:05 عضو سایت می باشد
من گوهر هستن فوق لیسانس فیزیولوژی گیاهی. 12سال است که فعالیت اجتماعی برای حفاظت محیط زیست انجام میدهم. سالهاست که با زنان روستا در کار گردشگری. اشتغال و ... فعالیت میکنیم. هدف من حفظ کشاورزی. ایجاد اشتغال پایدار برای زنان روستا وخودم است

گلدانهای تجزیه پذیر ناجی

پروژه تولید گلدان گیاهی آزولا. تبدیل یک تهدید در تالابهای گیلان به فرصتی برای اشتغال است. این گلدان کاملا طبیعی است.که کاربردی چندمنظوره داره. هم گلدان هم کود برای گیاه بود که قابل تجزیه است وبرای گلدان هاگلدانهای آپارتمانی و گلدانهای. نشایی قابل استفاده است وارزان است

ایجادکسب و کار پایدار زنان روستایی

پروژه کسب و کارزنان روستایی با هدف ایجاد اشتغال برای زنان روستاها و نیز رساندن محصولات تازه از مزرعه به دست مصرف کننده است. این پروژه نزدیک به یکسال از راه اندازی آن می گذرد .به دلیل پراکندگی خانه های روستایی به یک سه چرخه نیاز دارم.