كتابخواني مشترك

كتابخواني مشترك

هر ماه يك كتاب را به صورت مشترك ميخوانيم. بر هر يك از داووطلبان بخشهايي كه از يك كتاب فرستاده ميشود فيلم كتابخواني افراد به صورت يك فيلم واحد تدوين شده و در اينستاگرام قرار داده ميشود. در انتها براي هر يك از شركت كننده همان كتاب به عنوان هديه داده ميشود. @inketabgram

136,000 تومان

از 500,000 تومان

10 روز

زمان باقی مانده

3 نفر

حامی پروژه

27%
27% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

كتابخواني مشترك

هر ماه يك كتاب را به صورت مشترك ميخوانيم. بر هر يك از داووطلبان بخشهايي كه از يك كتاب فرستاده ميشود فيلم كتابخواني افراد به صورت يك فيلم واحد تدوين شده و در اينستاگرام قرار داده ميشود. در انتها براي هر يك از شركت كننده همان كتاب به عنوان هديه داده ميشود.
@inketabgram

اعتبار خواسته شده بمنظور اجاره يك سالن جهت گردهمايي اخر هر ماه و خريد كتاب براي اعضا ميباشد.

پروژه اي كه تعريف كوديم تنها بمنظور كمك به رواج فرهنگ كتابخواني است. اميدوارم با حمايت شما حاميان عزيز بتوانيم قدمي كوچك در اين راه برداريم.