تایید شده
هاتف صادقي طهراني

هاتف صادقي طهراني

از 2017-12-28 22:25:28 عضو سایت می باشد
كارشناس ارشد روانشناس باليني، فعال فرهنگي. معتقدم كه كتاب و كتابخواني بيش از هر پديده ديگر در اعتلاي فرهنگ جامعه موثر است. حتي اگر بتوانيم يك دقيقه به زمان مطالعه هر فرد اضافه كنيم كار بزرگي كرده ايم.

كتابخواني مشترك

هر ماه يك كتاب را به صورت مشترك ميخوانيم. بر هر يك از داووطلبان بخشهايي كه از يك كتاب فرستاده ميشود فيلم كتابخواني افراد به صورت يك فيلم واحد تدوين شده و در اينستاگرام قرار داده ميشود. در انتها براي هر يك از شركت كننده همان كتاب به عنوان هديه داده ميشود. @inketabgram